Baggerspecie in oude stortplaatsen | Technisch Weekblad
Nieuws

Baggerspecie in oude stortplaatsen

Haskoning propageert de verwerking en berging van vervuild baggerspecie in oude stortplaatsen. Het Nijmeegse ingenieursbureau zoekt steun voor dit plan bij waterschappen, provincies en milieubedrijven.

Nijmegen – ‘Zwemmen in bagger’ luidt de ietwat provocerende titel van een symposium dat Royal Haskoning op donderdag 13 mei houdt in Nijmegen.

‘Op die dag willen we onze aanpak laten zien voor het schrijnend tekort aan verwerkingsen bergingcapaciteit voor baggerspecie’, aldus ir. Willem van Vossen, marktmanager stortplaatsen van Haskoning.

‘We denken dat het mogelijk is om zwaar vervuild baggerslib zodanig te verwerken in oude stortplaatsen dat deze locaties op den duur geschikt zijn als natuurof recreatiegebied.’ Hoe lang dat duurt hangt af van de hoeveelheid baggerspecie, de mate van vervuiling en de plaatselijke omstandigheden zoals de bodemgesteldheid. Volgens Van Vossen bestaat de methode uit natuurlijke processen, gebaseerd op de afbraak van organische verontreiniging (zoals minerale oliën en pak’s), het chemisch vastleggen van zware metalen en de aanhechting van verontreinigingen aan kleideeltjes. Nodig is een goede afscherming van de stortplaats door een kleilaag aan de onderzijde en folie aan de zijkanten.

Het meten gebeurt door een monitoringsysteem met peilbuizen en het nemen van monsters. Voorts is een anaëroob (zuurstofloos) milieu het beste, hetgeen betekent dat het baggerspecie zoveel mogelijk in het grondwater wordt opgeslagen. Volgens Van Vossen komen in Nederland tussen de honderd en tweehonderd locaties in aanmerking, als aanvulling op de centrale depots als het IJsseloog.

Royal Haskoning heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar natuurlijke zelfreinigende processen bij oude stortplaatsen.

‘We mikken op waterschappen en provincies die hun baggerspecie niet kwijt kunnen en dichtbij een oplossing zoeken. We hebben voldoende kennis en ervaring. We kunnen direct met een vuilstortplaats aan de slag gaan.’

 

www.stortpagina.nl