‘De verschillen tussen ir’s en ing’s moet je niet wegnemen’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘De verschillen tussen ir’s en ing’s moet je niet wegnemen’

De beide ingenieursverenigingen KIVI en Niria gaan fuseren. De leden van beide verenigingen hebben daar afgelopen dinsdag toe besloten. KIVI was de vereniging van universitair afgestudeerde ingenieurs, de ir’s. De ing’s, afgestudeerd aan het hbo, hadden zich verenigd in Niria. De nieuwe vereniging, het ‘Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI-Niria’, telt 30.000 leden. Een interview met de eerste president van KIVI nieuwe-stijl.

Al ruim 25 jaar worden er pogingen gedaan om tot fusie tussen KIVI en Niria te komen. Waarom lukt het nu pas?

‘Het heeft inderdaad lang geduurd. De nadelen die er waren zijn in de loop der jaren kleiner geworden, en de voordelen groter. Het verschil tussen de titels is minder belangrijk geworden. Vroeger was er meer identificatie met een opleiding, nu identificeert men zich meer met techniek in het algemeen. Samen hebben we meer invloed om de techniek zijn juiste plaats in de samenleving te geven en om te zorgen voor goeie opleidingen. Ik zie nu brede steun voor de fusie.’

 

De weerstand kwam altijd meer van KIVI-kant dan van Niria-zijde.

‘Aan beide kanten waren er bezwaren. Maar de gemeenschappelijke belangen zijn toegenomen. Vroeger was de maatschappij meer in hokjes ingedeeld, inmiddels is het overal opener geworden, ook bij ons.’

 

Het gestage ledenverlies heeft beide verenigingen ook in elkaars armen gedreven

‘Er is bij beide verenigingen sprake geweest van ledenverlies, maar de laatste jaren is het weer bijna stabiel. Maar gezien de totale populatie ingenieurs in Nederland (ongeveer 350.000; red.) hebben we ook samen veel te weinig leden. We zullen moeten zorgen dat het lidmaatschap veel aantrekkelijker wordt. We zullen meer en betere mogelijkheden moeten scheppen voor loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben beide verenigingen hun eigen sterktes. Niria deed ledenservice beter dan KIVI. KIVI deed weer meer aan het decanenof mentorschap, gelegenheid geven om met een gelijkdenkend iemand over je loopbaan te kunnen praten. We zullen de juridische bijstand voor de leden moeten versterken. We gaan de afdelingen, zowel regionaal als per vakgebied, combineren waardoor ze groter en sterker worden.’

 

Hoe gaat u de nog steeds bestaande verschillen tussen ir’s en ing’s wegnemen?

‘Die verschillen zijn er en die moet je beslist niet wegnemen. De universiteit en de hogeschool zijn niet hetzelfde. De een is meer theoretisch, de ander meer praktisch. Beide typen ingenieurs zijn nodig, ze zijn complementair. Een land met alleen maar ir’s komt in de problemen, andersom ook. Ik ben in mijn loopbaan omgeschakeld van eerst theoretisch naar praktisch en later weer een stapje terug. Ik heb in al die gevallen gezien hoe ir’s en ing’s samenwerken en elkaar aanvullen.’

‘Naast verschillen zijn er ook gezamenlijke uitdagingen. Dat betreft allereerst de concurrentiepositie van Europa en Nederland. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om geen achtergebleven gebied te worden. Daar is ook technische innovatie voor nodig. Het is nodig de positie van de techniek in de maatschappij te verbeteren. Het belang daarvan bepleiten is één van de taken van de nieuwe vereniging. Die kan dat twee maal beter dan beide oude verenigingen afzonderlijk.’

 

Bent u niet bang voor het nog langdurig naast elkaar bestaan van twee bloedgroepen binnen de nieuwe vereniging?

‘Ik zal mijn best doen om dat te voorkomen. Ik ben er ook niet vreselijk bang voor. Op het niveau van regio’s en vakafdelingen is er al langdurige samenwerking. De hoofdbesturen van beide oude verenigingen vergaderden de laatste tijd ook al samen. Vice-president ing. Theo Ringers en ik zullen ons best doen de bloedgroepen snel te laten verdwijnen.’

 

Wat wordt de status van de ‘Gedragscode voor de ingenieur’, zoals die sinds kort binnen KIVI gold. Is deze nu ook van toepassing op de voormalige Niria-leden?

‘Die is nu niet dwingend voorgeschreven voor de ex-Niria-leden. We gaan opnieuw discussiëren over de inhoud van die gedragscode. Misschien wijzigen er enkele woorden. Het overleg met de leden loopt door en na een tijd wordt de code dan weer aangepast.’

‘Het gaat ook niet zozeer om de precieze woorden, dat is niet de essentie. Het gaat juist om de discussie over hoe een ingenieur zich dient te gedragen. Daardoor wordt men zich bewust van de consequenties van ieders handelen.’

 

Waarom wilt u de eerste president van de nieuwe vereniging zijn?

‘Ik heb in mijn veertigjarige loopbaan geprofiteerd van het werk van KIVI en ook van Niria. Het is nu tijd iets terug te doen. Verder spreekt het mij aan om er aan mee te werken de positie van Nederland en Europa in de wereld te helpen bevorderen.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!