Nieuws

Dieselroet en filters

Haarlem – Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM signaleerde afgelopen maandagochtend, acht uur, op het meetpunt Den Haag Veerkade (‘de smerigste straat van Nederland’) een hoeveelheid fijn stof van 48 microgram per kubieke meter. Dat was net geen overschrijding van de Europese norm voor fijn stof, een dagnorm van maximaal 50 microgram, of een daggemiddelde van 40 microgram. Ter vergelijking: op een ander meetpunt, in De Zilk (Bollenstreek) lag het getal op 23, en in Biddinghuizen (Flevopolder) op 21, ook gemeten in de ochtendspits.

Fijn stof bestaat uit wegenstof (2,5 tot 10 micrometer; een micrometer is een duizendste millimeter) dat onder meer veroorzaakt wordt door slijtagedeeltjes uit motoren en remmen. En verder uit dieselroetdeeltjes, kleiner dan 2,5 micrometer, en deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Ook vloeibare of vaste deeltjes uit emissies van ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide dragen bij. En ook ‘zeezout aërosol’ kan aan de kust de concentratie fijn stof verhogen. Houtkachels of overslagplaatsen van bijvoorbeeld cement, verhogen eveneens de lokale concentraties sterk.

Volgens de Milieubalans 2004 overlijden per jaar 2800 mensen in Nederland vervroegd door fijn stof.

Dit jaar stelde staatssecretaris Van Geel een stimuleringsregeling in waardoor autobezitters ertoe zouden moeten overgaan hun dieselauto te voorzien van een dieselfilter. Daarmee is de uitstoot van roetdeeltjes met negentig procent omlaag te brengen. (De hoeveelheid roetdeeltjes uit de dieseluitlaten is overigens van een gelijke orde van grootte als de partikels die door bandenslijtage in de atmosfeer terecht komen.) Het RIVM berekent dat die stimuleringsregeling in het beste geval tot een reductie leidt van 35 vervroegde sterftegevallen. Zouden vanaf 2005 àlle dieselauto’s met roetfilter zijn uitgerust, scheelt dat 125 vervroegde sterftegevallen per jaar. Het gaat hierbij om acute sterfte. Het effect van fijn stof/dieselroet op lange termijn (longkanker) staat hier buiten beschouwing.

Roetfilters in de uitlaten van bestaande stadsbussen zijn een tijd lang succesvol gestimuleerd, maar de Europese Commissie staat geen honderd procent subsidie toe. Bij een niet volledige vergoeding blijken busmaatschappijen minder bereid tot inbouw van roetfilters.