Haskoning wil dynamische delta | Technisch Weekblad
Nieuws

Haskoning wil dynamische delta

Royal Haskoning heeft het idee ontwikkeld voor een dynamische rivierdelta’. Het Nijmeegse ingenieursbureau wil hiermee op de lange termijn meer ruimte voor de rivier creëren.

Nijmegen – ‘Royal Haskoning is zeker niet tegen de beleidslijn ‘Ruimte voor de Rivier’ die sinds 1997 van kracht is. Maar we denken wel dat die beleidslijn sommige kansrijke projecten en economische activiteiten in de uiterwaarden en winterbeddingen tegenhoudt. Met onze Dynamische Delta willen we op korte termijn meer ruimte geven aan economische activiteiten, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat er op de lange termijn meer ruimte voor de rivier bijkomt.’

Aan het woord is drs. Pascal Lamberigts, senior adviseur bij de divisie Ruimtelijke Ontwikkeling van Royal Haskoning in Nijmegen. Samen met zeven andere collega’s heeft hij deze zomer een plan opgesteld dat flexibel moet inspelen op de toenemende ruimtebehoefte van de grote rivieren. Anders dan ‘Ruimte voor de Rivier’ wil Royal Haskoning geen activiteiten en investeringen langs de rivier op voorhand verbieden, maar juist kijken naar voorwaarden, kansen en risico’s. ‘We denken dat dat kan door bepaalde activiteiten te koppelen aan een looptijd van twintig, veertig of zestig jaar. Een voorbeeld: als we uit stromingsmodellen en risicoanalyses weten dat het rivierwater op een locatie pas over dertig jaar gaat stijgen, dan kun je daar tot die tijd best een jachthaven vestigen. Zo kun je bijvoorbeeld met aflopende erfpachtregelingen of huurcontracten ook tijdzones instellen voor woningen of industriële activiteiten.’

 

Stroomopwaarts

Het plan wil verder kijken dan 2015, het jaar waarin de maatregelen uit de planologische kernbeslissing ‘Ruimte voor de Rivier’ moeten zijn uitgevoerd, zoals het verplaatsen en versterken van dijken, de aanleg van een hoogwatergeul en verdieping van de uiterwaarden. Deze maatregelen kosten 2,2 miljard euro.

Lamberigts: ‘Die ingrepen zijn op korte termijn nodig, maar het blijft moeilijk om te voorspellen hoeveel ruimte de rivier nodig heeft over pakweg vijftig of honderd jaar. Dat is ook afhankelijk van de klimaatverandering en van maatregelen die Duitsland, Frankrijk en België stroomopwaarts nemen.’

 

Kosten-baten

Lamberigts geeft toe dat op sommige onderdelen het ‘deltaplan’ verder moet worden uitgewerkt. ‘Zo moeten we nog een gedegen kosten-batenanalyse maken. Toch denken we dat met ons deltaplan het verleggen van een dijk veel minder duur en ingrijpend hoeft te zijn, als we daar in de huuren erfpachtovereenkomsten al rekening mee houden.’

Begin juli heeft Haskoning het plan voorgelegd aan Verkeer en Waterstaat. Volgens Lamberigts heeft het ministerie positief gereageerd. Of dat ook ertoe leidt dat het ministerie de plannen ook zal overnemen, valt nog te bezien.