Ingenieursbureaus kort | Technisch Weekblad
Nieuws

Ingenieursbureaus kort

  • Besparen op onderhoud
  • Rivierverruiming Maas
  • Versterking Sterke Lekdijk

Het regionale vervoersbedrijf van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET, moet volgens het AD drastisch besparen op onderhoud van de railinfrastructuur en de stations. De bezuiniging zou ook betekenen dat 24 van de 70 medewerkers van het ingenieursbureau van de RET hun baan verliezen. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in uitbreiding en renovaties, maar de post onderhoud zou niet navenant zijn verhoogd. RET is financieel verantwoordelijk voor de exploitatie van de vervoerslijnen; de infrastructuur is voor rekening van de Metropoolregio. Een woordvoerder van de RET stelt in het AD dat de € 590 miljoen die nu beschikbaar is voor de railinfrastructuur alleen genoeg is voor het noodzakelijk onderhoud. ‘We hebben dus geen geld meer voor andere zaken.’

Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) en Iv-Industrie tekenden op 15 november een samenwerkingsovereenkomst om op dit Haarlemse bedrijventerrein duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen. Zij willen aan de hand van energiescans de bedrijven adviseren hoe zij in hun bedrijfsvoering de energiekosten omlaag kunnen brengen en kunnen overschakelen op duurzame energie. Met een ‘groene envelop’ ter waarde van € 500 betaalt Parkmanagement voor elk bedrijf in de Waarderpolder een onderzoek naar energiewinst en mogelijkheden voor duurzame energie, zoals zonnepanelen op het dak. Blijkt de besparing meer dan € 1.000 per jaar, dan betaalt dat bedrijf de subsidie terug.

Witteveen+Bos, Tauw, Land-id en Bureau Drift slaan de handen ineen om als Inge­nieurs­team Meanderende Maas onderzoek, reken- en tekenwerk te doen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling langs de Maas tussen Ravenstein en Lith. Het gaat om zowel de Brabantse als de Gelderse oever, over een lengte van 25 km. De bureaus stellen ook bewoners, ondernemers en recreanten in staat hun ideeën in te brengen voor dijkversterking of het aantrekkelijker maken van het gebied. In 2019 moet er een voorkeursalternatief liggen, daarna volgt de verkenningsfase. De uitvoering kan dan in 2023 beginnen.

Sweco en Arcadis gaan samen de dijkversterkingen in het programma Sterke Lekdijk uitwerken. Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is opdrachtgever voor verbetering van de waterkering op zeven plekken tussen Amerongen en Schoonhoven, over een lengte van 55 km. De dijkdelen moeten worden aangepakt om de binnenwaartse stabiliteit te vergroten en risico’s van piping te verminderen. Arcadis en Sweco doen nu de verkennings- en planstudiefase. In drie raamcontracten en op basis van minicompetities worden de deelprojecten aanbesteed. De Sterke Lekdijk moet in 2028 voldoen aan de waterveiligheids­normen.