Kennis dicht bij de markt | Technisch Weekblad
Nieuws

Kennis dicht bij de markt

Onder de paraplu van FME/CWM functioneren 160 brancheverenigingen en kenniscentra die zich toeleggen op ontwikkeling en verspreiding van praktische kennis.

Afgedankte televisietoestellen worden voor ruim tachtig procent gerecycled. Ruim negentig procent van de onderdelen en materialen wordt hergebruikt. De streefcijfers uit de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA, populair: de terugnameplicht voor witen bruingoed) liggen op 65 en 75 procent. Die worden dus ruim overschreden. De technologie voor glasverwerking is dermate gevorderd dat het in tv’s aanwezige glas (verantwoordelijk voor 60 procent van het gewicht) voor meer dan 95 procent wordt gerecycled. Of dat met de toename van platte tv’s zo kan blijven, is niet zeker.

De AEEA-regeling wordt uitgevoer door de Nederlandse Vereniging Verwijdering Metalektro Producten (NVMP), waarvan het uitvoerend bureau is ondergebracht bij vereniging FME/CWM in Zoetermeer. Bij de NVMP zijn bijna 800 fabrikanten en importeurs van witen bruingoed, elektrisch gereedschap, ventilatoren, naai-, breien borduurmachines, muziekinstrumenten en elektrisch speelgoed aangesloten. In 2004 zijn 21 leden geroyeerd die hun verplichtingen niet nakwamen.

‘Ik moet er niet aan denken dat elke tvproducent zelf autootjes laat rijden om toestellen op te halen en ze te (laten) verwerken’, zegt mr. Willem Canneman, directeur van het NVMP-bureau. NVMP heeft zes bedrijven onder contract waaronder Coolrec, HKS Scrap Metals en Mirec – die via gemeenten en detailhandel ingenomen elektr(on)ische apparatuur herverwerken. Zij dienen een rekening in bij NVMP, die de verwijderingsbijdrage krijgt van fabrikanten en importeurs.

Formeel gesproken is NVMP geen kenniscentrum, omdat het niet zelf onderzoek verricht, maar door zijn rol als spin in het web van de elektronicarecycling, fungeert het in de praktijk wel als een belangrijk verzamelpun van expertise. Daarin is het exemplarisch voor meer brancheverenigingen onder de paraplu van de vereniging FME/CWM.

FME/CWM is vooral bekend als ‘cao-boer’, maar slechts zestig van de 220 medewerkers van het Zoetermeerse hoofdkantoor houden zich met collectieve arbeidsovereenkomsten bezig. Die andere 160 doen aan allerlei vormen van belangenbehartiging van de 2800 aangesloten leden-bedrijven.

In de statuten van FME/CWM staat dat als een aantal leden-bedrijven een eigen branche wil vormen, de vereniging dit moet faciliteren met personeel en huisvesting. De bedrijven zelf benoemen een bestuur, en FME zorgt voor een uitvoerend bureau. Inmiddels functioneren zo’n zestig brancheverenigingen onder de FME/CWM-paraplu.

Het gebeurt ook dat verenigingen van bedrijven (deels) van buiten de FME de Zoetermeerse werkgeversvereniging vragen het secretariaat van hun branchevereniging te voeren. Zo’n secretariaatsdienst is op meer plekken te krijgen, maar bij FME in huis zijn er synergie-effecten vanwege de aanwezige specialisten. Zo zijn er tien juristen in dienst, en daarnaast deskundigen op milieugebied, technische regelgeving, bedrijfskunde, handelsbevordering en statistiek – een niet te verwaarlozen kennisbron.

FME heeft inmiddels het secretariaat van ongeveer 85 van deze brancheverenigingen in huis. De NVMP is er één van. Willem Canneman is, behalve directeur van het NVMP-bureau, in de eerste plaats general manager branches bij FME/CWM.

Zeer uiteenlopende verenigingen en stichtingen hebben in de kantoortoren langs de A12 hun domicilie gevonden. Er zijn tientallen kleine brancheverenigingen bij, die de belangen behartigen van soms maar enkele bedrijven. Aan de andere kant van het spectrum zijn er branches die de belangen bundelen van honderden bedrijven.

Onder die ruim 140 verenigingen en stichtingen bevindt zich ook een tiental zuivere kennisinstituten. Zij leggen zich toe op ontwikkeling en verspreiding van kennis die heel dicht bij de markt wordt toegepast. De grootste is de Stichting Bouwen met Staal (BmS), met totaal 2500 – ook individuele – leden en een secretariaat dat veertien medewerkers telt (in de Top 40 van kennisen onderzoeksinstituten op plek 34). Het ontwikkelt studieboeken en publicaties en laat software voor staalconstructeurs ontwikkelen. BmS zorgt voor cursussen voor constructeurs, verzorgt de tweejaarlijkse Nationale Staalprijs en geeft het vaktijdschrift Bouwen met Staal uit.

Een andere is het Nederlands Corrosie Centrum met 2,5 fte, een kenniscentrum voor betrouwbaarheid van technische systemen. De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (Avneg) doet via een stuurgroep onderzoek naar vermindering van gieterijreststoffen en werkt aan invulling van de met EZ afgesloten Meerjarenafspraak Energie-efficiency.

De Stichting Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT) zet fundamenteel onderzoek en productontwikkeling in gang. De Stichting Industrieel Platform Metalen (IPM) ontwikkelt kennis en kunde van industriële toepassingen van metalen. De Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels voor Centrale Verwarming (VFK) verricht researchprojecten samen met Gasunie en Gastec.

 

Onvermoede groei

Toen Willem Canneman zestien jaar geleden bij FME/CWM begon, telde deze werkgeversvereniging veertig brancheorganisaties. Nu zijn het er bijna 160. Destijds heeft hij deze ontwikkeling totaal niet voorzien. Achteraf verklaart hij het uit de typische Nederlandse traditie om samen problemen aan te pakken. ‘Het poldermodel hoort er al honderden jaren bij, en dat zal ook zo blijven.’ Bovendien, nog een Nederlandse eigenschap: iets samen doen werkt beter, en vooral: het is goedkoper. Agoria, de Belgische zustervereniging van FME/CWM, telt bijvoorbeeld maar zestig van dergelijke brancheverenigingen.

 

 

 

***Kader***

Enkele brancheverenigingen kenniscentra gehuisvest bij FME/CWM in Zoetermeer

met aantal leden, bedrijven, en omschrijving

Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG), 14.

Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Tandwielen en Tandwielkasten (Neratrans) 6. Nederlandse Vereniging voor Algemene Toelevering (Nevat), 263; bevordert innovatie. Vereniging Gelden Waardeberging (VGW; brandkasten), 13.

Vereniging fabrieken van Hangen Sluitwerk (VHS), 8.

Stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM), 7; kennis over relatie bouwmateriaal en kwaliteit oppervlaktewater

The European Committee of Safe Manufacturers Association (Eurosafe), 15; normalisatie.

Stichting Koala; onderzoek naar duurzame energie en metallurgische toepassingen.

Netherlands Airport Technology Group (NAT), 22; marktonderzoek.

Stichting Basismetaalindustrie en Milieu (SBM), 33; voert milieuconvenant uit.

Stichting Kringloop Blik (SKB), 10; bevorder kringloop metalen verpakkingen.

Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Directgestookte Luchtverwarmers (VDL), 5; technisch onderzoek.

Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Gasgestookte Stralingstoestellen (VGS), 9; onderzoek samen met Gasunie en ISSO

Nederlandse Vereniging voor PrecisieTechnologie (NVPT), 257 individuele leden; geeft vakblad Mikroniek uit en het Jaarboek PrecisieTechnologie.

Nederlandse EMC-ESD Vereniging 168 individuele leden; bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit en statische elektriciteit.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!