Kennisinstituten raken overheidssubsidie kwijt | Technisch Weekblad
Nieuws

Kennisinstituten raken overheidssubsidie kwijt

redactie | donderdag 16 december 2004
Arbeidsmarkt & Onderwijs

Het afgelopen jaar was belangrijk voor de grote Nederlandse kennisinstituten. De ad-hoc commissie Wijffels gaf aan in welke richting TNO en de grote technologische instituten (GTI’s) zich moeten ontwikkelen.

Haarlem – De vrij-gevestigde octrooigemachtigden  zijn  tegen  de  maatregel omdat het vertaalwerk en de hier uit voortkomende    inkomsten    verloren gaan. Bovendien zouden onvertaalde octrooien minder toegankelijk zijn voor met name de kleinere bedrijven. De bedrijfsgebonden octrooigemachtigden, op hun beurt, die voor hun werkgever octrooien  behandelen,  zijn  vóór  de maatregel omdat dit octrooien goedkoper maakt. Voorzitter dr. P.M. Breepoel van de Orde van Octrooigemachtigden, waar beide typen octrooigemachtigden lid van zijn, noemt het een lastige situatie. ‘De een kijkt tegen vertalen aan als kostenpost, de andere ziet het als een inkomstenbron. Daar kom je dus niet uit’, aldus de voorzitter. De orde neemt vanwege deze verdeeldheid onder haar achterban geen standpunt in en laat de kwestie over aan de individuele leden.

Wie wel reageren bij de Tweede Kamer zijn de werkgevers en de belangenvereniging van uitvinders Novu. Per brief hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en Novu de Kamer laten weten het eens te zijn met het afschaffen van de volledige vertaalplicht voor het octrooi. Zij gaan echter nog een stapje verder, zegt VNONCW secretaris Joke van der Bandt: ‘Wij ondersteunen het voorstel van het kabinet voor wat betreft het afschaffen van de vertaalplicht. Want zo besparen we naar schatting een miljoen euro. Wij denken bovendien dat je hiermee de vertaalmarkt ook vrijer maakt. En dan kan de besparing nog hoger komen te liggen. Wij menen echter tevens dat het kabinet een stap verder mag gaan omdat de vertaalplicht voor de conclusies van een octrooi nog wel wordt gehand haafd  Wat  ons  betreft  zou  ook  deze plicht moeten worden afgeschaft. Dat scheelt nog eens twee miljoen euro aan kosten,  schatten  we’,  aldus  Van  der Bandt.

 

Niet enthousiast

Binnen kringen van vrij-gevestigde octrooigemachtigden is men niet enthousiast. Daar vreest men de teloorgang van het Nederlands als octrooitaal. Dat is een neveneffect van deze Europese maatregel. De omzet die bureaus realiseren met vertalingen bedraagt naar schatting tussen de 1 miljoen en de 10 miljoen  euro.  In  2003  waren  er  een kleine  20.000  octrooien  die  vertaald moesten worden. Wanneer de vertaalplicht  zich  beperkt  tot  de  conclusie, zou ongeveer tachtig procent van dit werk wegvallen. Betrokkenen schatten dat dit de werkgelegenheid van ongeveer honderd vertalers betreft.

 

Toelichting

Sceptici verwachten dat de kostenreducties tegen zullen vallen, omdat niet vertaalde octrooien simpelweg vaker om   een   toelichting   zullen   vragen.

‘Onvertaalde octrooien zijn u eenmaal moeilijker te doorgronden. Ik verwacht dat  de  behoefte  aan  toelichting  op octrooien dan ook zal toenemen’, zegt een ingewijde octrooigemachtigde.

Wouter Pijzel, directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders, en een van de ondertekenaars meent dat de vertaalplicht ‘volstrekt niet meer van deze tijd is. Men zegt dat met name MKBbedrijven  de  vertaling  nodig  zouden hebben  om  innovatieve  octrooien  te kunnen  inzetten.  Ik  meen  dat  een MKB’er die geen Engels kan lezen een veel groter probleem heeft. Die is niet meer van deze tijd. Daar helpt geen vertaalplicht aan.’